ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Η αυξημένη πολυπλοκότητα στο επιχειρησιακό περιβάλλον απειλεί τα στελέχη των επιχειρήσεων, ενώ σε περίπτωση λάθους κατά νόμο ευθύνονται και προσωπικά.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης (D&O) προσφέρουν προστασία στην επιχείρηση και στα στελέχη από απαιτήσεις / αξιώσεις τρίτων  έναντι των  ίδίων  (ως φυσικά πρόσωπα) από ενδεχόμενα λάθη και παραλήψεις κατά την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους και μπορεί να προέρχονται από τους μετόχους, πελάτες, προμηθευτές, εργαζομένους , κρατικούς / δημόσιους φορείς.
Οι κυριότερες καλύψεις είναι οι εξής:
  • πρακτικές απασχόλησης & ανθρώπινου δυναμικού
  • δράσεις μετόχων
  • λάθη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  • ανακριβείς ή ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • παραπλανητική πληροφόρηση σε ενημερωτικά δελτία
  • λήψη αποφάσεων που υπερέβησαν την εντολή ή ζημίωσαν την εταιρεία
  • μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς
Αντίθετα, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ευθύνης διευθυντών και στελεχών δεν καλύπτει δόλιες, ποινικές  ή εκ προθέσεως μη συμμορφούμενες πράξεις. Παρόλα αυτά, αθώοι διευθυντές και στελέχη εξακολουθούν να καλύπτονται πλήρως, αν βρεθούν συγκατηγορούμενοι, ακόμη και όταν οι πράξεις των συναδέλφων τους ήταν δόλιες.
Επικοινωνήστε μαζί μας  και ζητήστε να ενημερωθείτε από έναν  εξειδικευμένο Συνεργάτη μας.
//statusinsurance.gr/wp-content/uploads/2019/01/Property-3.jpg